Warning: Undefined array key "mode" in /usr/home/DaRu2222/domains/gckrzeczenica.pl/public_html/wp-content/plugins/sitespeaker-widget/sitespeaker.php on line 13

Regulamin konkursu na „Najpiękniejszy wianek X Noc Kupały Międzybórz 2021”

Warning: Undefined array key "mode" in /usr/home/DaRu2222/domains/gckrzeczenica.pl/public_html/wp-content/plugins/sitespeaker-widget/sitespeaker.php on line 13

Po trzech latach przerwy w Międzyborzu zaplanowano wydarzenie z którego miejscowość słynęła w całej gminie. Już po raz dziesiąty odbędzie się tutaj Noc Kupały, a skoro odbędzie się sobótka, nie może zabraknąć konkursu wianków. Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Rzeczenica, sołectwa… do przygotowania  bukietów, które popłyną z nurtem rzeki Biała. Dla tych, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie i zawalczyć o atrakcyjne nagrody przedstawiamy regulamin konkursu:

REGULAMIN

konkursu na najpiękniejszy wianek

X Noc Kupały Międzybórz 2021

 

Organizatorzy:  –  Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji 

                                   w Rzeczenicy  ul. Lipowa 1 tel. 59 83 315 89

    – Rada Sołecka w Międzyborzu

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na najpiękniejszy wianek organizowanym przez Radę Sołecką w Międzyborzu i Gminne Centrum Kultury w Rzeczenicy w dniu 26.06.2021 r.

2. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia konkursu.

3. Uczestnikami konkursu są zorganizowane grupy formalne i nieformalne. Organizator dopuszcza możliwość udziału w konkursie osobom indywidualnym.

4. Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie przez Uczestnika Konkursu wianka świętojańskiego z materiału roślinnego. Do wykonania wianka dopuszcza się również inne materiały. Wianek musi utrzymywać się na wodzie – po wyłonieniu zwycięzców konkursu wianki będą  spławiane rzeką Białą. W wianku nie powinno również zabraknąć światła w formie świeczki.

Do każdego wianka, na spodzie, winna być dołączona informacja o uczestniku, zawierająca imię, nazwisko, organizację, grupę, miejscowość zamieszkania
oraz nr telefonu.

 Zgłoszenia do konkursu należy dokonać w terminie do 24.06.2021 r. telefonicznie pod nr  59 83 315 89 lub 728 878 290.

5. Wianki oceniać będzie powołana przez organizatora Komisja. Komisja Konkursowa będzie obradować w dniu 26 czerwca 2021 r. podczas imprezy X Noc Kupały Międzybórz 2021 w miejscowości Międzybórz, gdzie należy (najpóźniej do godz. 16.00) dostarczyć zgłoszone na konkurs wianki.

6. Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów, biorąc przy wyborze pod uwagę następujące kryteria:
a) estetykę projektu,
b) oryginalność pomysłu w nawiązaniu do tradycji wianków,
c) sposób wykorzystania środków artystycznych i materiałów,
d) staranność wykonania i ogólne wrażenie artystyczne.

7. Członkowie Komisji Konkursowej będą głosować przyznając poszczególnym wiankom świętojańskim zgłoszonym do Konkursu punkty, według zasady – przy każdym
z podanych kryteriów w skali punktów od 1 do 5 (gdzie 5 jest oceną najwyższą).

8. O kolejności w Konkursie decydować będzie suma punktów przyznanych w powyższych kryteriach przez członków Komisji Konkursowej, zgodnie z zasadą im więcej punktów, tym wyższe miejsce.

9. W przypadku uzyskania przez Uczestników Konkursu tej samej liczby punktów,
o pierwszym miejscu decyduje głos przewodniczącego Komisji Konkursowej. Werdykt Komisji będzie bezstronny i nieodwołalny. Komisja wyłoni najpiękniejsze wianki, które zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymiI.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.06.2021 r na scenie. Wianki będą wystawione
do oglądania, potem zostaną przeniesione korowodem nad rzekę Białą, gdzie będą spławione.

11. Uczestnicy Konkursu, oddając Organizatorowi zgłoszenie do Konkursu, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą
z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016. poz. 922). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu będzie Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy.

12. Postanowienia końcowe:

  • Udział w Konkursie osoby niepełnoletniej wymaga akceptacji opiekuna prawnego. Złożenie u Organizatora Zgłoszenia Konkursowego przez osobę niepełnoletnią będzie przez Organizatora traktowane jako działanie za zgodą opiekuna prawnego.
  • Udział Uczestnika Konkursu w Konkursie oznacza jego akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
  • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd.
  • Przystępując do Konkursu uczestnicy przenoszą nieodpłatnie prawo własności wianka na Organizatora Konkursu oraz udzielają Organizatorowi bezpłatnej, wyłącznej
    i przenaszalnej licencji na wykorzystanie wianka na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
    Zakres licencji nie jest ograniczony czasowo ani terytorialnie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content